ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

м. Київ, 2024 р.

Цей Договір є публічним договором, який укладається між Користувачем та Фізичною особою-підприємцем Орєховою Ларисою Сергіївною, (далі – Виконавець або Адміністратор), в подальшому разом – Сторони.

ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

 • Користувач – фізична особа, що має повну цивільну дієздатність, зареєстрована на Сайті. Від імені фізичних осіб, що не мають повної цивільної дієздатності, можуть діяти законні представники.

 • Інформаційна послуга або Послуга – доступ Користувача до матеріалів Сайту, розміщених Адміністратором, з метою ознайомлення і навчання.

 • Реєстрація – введення Користувачем сукупності персональних даних на Сайті з метою отримання Послуг, що використовується Адміністратором для ідентифікації Користувача Сайтом та є обов'язковою передумовою надання Послуг.

 • Сайтhttps://derm-congress.com.ua/ та всі його складові розміщенні за вказаним доменним ім'ям.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 2. Предметом цього Договору є надання Адміністратором Інформаційних послуг Користувачу.

 3. УМОВИ І ПРАВИЛА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

 4. Реєстрацією на Сайті Користувач підтверджує, що приймає умови цього Договору.

 5. Ухвалення Користувачем умов цього Договору надає право на отримання Інформаційних послуг без можливості передачі цього права іншим особам.

 6. Користувач вважається зареєстрованим, якщо його реєстраційні дані містять необхідну правдиву, правильну і достовірну інформацію. Реєстрація Користувача є обов'язковим і достатньою умовою, для укладання Договору.

 7. Користувач набуває право на подальше отримання Послуги після реєстрації на Сайті та оплати Послуги.

 8. УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

 9. Вартість Послуги встановлюється в розмірі опублікованому на Сайті станом на момент звернення Користувача за отриманням Послуги.

 10. Оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Адміністратора в термін, що не перевищує 72 (сімдесяти двох) годин з моменту заповнення форми на отримання Послуг Користувачем.

 11. У разі, якщо при здійсненні оплати Послуги Користувач не вказав або вказав невірне призначення платежу, надання Послуги може бути відстрочено до моменту встановлення факту оплати Послуги за відповідним зверненням.

 12. В разі часткової оплати з порушенням строків п. 4.2., Послуга не надається а сплачені кошти не повертаються та вважаються такими, що сплачені за обробку персональних даних Користувача при Реєстрації.

 13. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

 14. Всі повідомлення від Адміністратора пов'язані з виконанням зобов'язань за цим Договором, спрямовуються виключно на електронну адресу Користувача.

 15. Користувач, який бажає отримати Послугу, розуміє, що використання вигаданих прізвища, ім'я та по батькові при Реєстрації хоча і не заважає отриманню Послуг належної якості, але ускладнює реалізацію прав Користувача в разі виникнення претензій.

 16. У разі, якщо оплата за Послугу не надійшла протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після завантаження Користувачем реєстраційних даних – завантажена інформація автоматично видаляється.

 17. Користувач зобов'язується перевіряти електронну пошту, вказану при Реєстрації з метою своєчасного ознайомлення з інформацією про Послуги.

 18. ЗМІСТ ДОГОВОРУ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ.

 19. Вся інформація, опублікована на Сайті, є невід'ємною частиною цього Договору.

 20. Сторони домовилися, що цей Договір може бути змінений Адміністрацією без повідомлення Користувача.

 21. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його опублікування на Сайті.

 22. Користувач зобов'язується ознайомлюватись з чинною редакцією Договору кожен раз безпосередньо перед здійсненням оплати Послуг.

 23. Користувач має право відмовитися від прийняття змін і доповнень до цього Договору, що тягне за собою припинення дії даного Договору між Користувачем і Адміністратором і означає відмову Користувача від сервісів Сайту негайно після того, як Користувачу будуть надані всі сплачені Послуги.

 24. ОБРОБКА, ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

 25. Користувач підписанням цього Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» добровільно надає Адміністратору свою згоду на обробку (включаючи збір, накопичення, зберігання та використання) його персональних даних, наданих при укладанні та виконанні цього Договору

 26. ІНШІ УМОВИ

 27. Договір набуває чинності з моменту прийняття Користувачем умов цього Договору (прийняття публічної оферти) шляхом реєстрації на Сайті.

 28. Правовідносини, що виникають між Користувачем і Виконавцем, у зв'язку з виконанням цього Договору, регулюються чинним законодавством України.

 29. Зобов'язання Адміністратора за наданням кожної оплаченої в повному розмірі Послуги вважаються виконаними повністю належним чином з моменту відправки Користувачу документа(ів), передбачених змістом оплаченої Послуги на адресу електронної пошти Користувача.

 30. Визнання окремих положень Договору недійсними не впливає на дійсність Договору в цілому..

 31. Всі суперечки, які можуть виникнути за цим Договором або в зв'язку з ним, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів. У разі, якщо таке рішення виявиться неможливим, суперечка буде передана до суду відповідно до чинного законодавства України.

 32. Сторони не мають права передавати третім особам (сторонам) права і обов'язки, встановлені цим Договором, без відповідної письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли треті особи є правонаступниками Сторін, які уклали цей Договір.

 33. Сторони домовилися, що Адміністратор не несе відповідальності за надання Послуг не в повному обсязі та/або неналежної якості в разі, якщо Користувач порушує вимоги будь-яких положень цього Договору.

 34. РЕКВІЗИТИ АДМІНІСТРАТОРА:

ФОП «Орєхова Лариса Сергіївна»
Платник єдиного податку, 3 група
Код ЄДРПОУ: 2384606048
IBAN: UA403052990000026006036217916
Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
+380674046324
Made on
Tilda